SZKOŁA SPECJALNA- ZNAKI SZCZEGÓLNE

W zakresie systemu oświaty specjalnej, jaka rozwijana jest masowo na potrzeby dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami, odchyleniami od naturalnych, uznawanych za normalne zachowań, a także wielorakimi stopniami upośledzenia i niepełnosprawności tak fizycznej, jak i intelektualnej, warto Sita bębnowe wspomnieć o podstawowej jednostce organizacyjnej, jaką jest szkoła specjalna. To w niej odbywa się kształcenie, rehabilitowanie zwane na potrzeby edukacyjne rewalidacją, resocjalizacja oraz opieka i wychowanie. Niemniej jednak, aby dany rodzaj placówki intelektualnego rozwoju móc określić mianem szkoły specjalnej, hurtownia wólka kosowska ośrodek ten nie może być zwyczajną szkołą, ale musi wyróżniać się pewnymi cechami. Do swego rodzaju znaków szczególnych, wyróżniających podmioty szkolnictwa specjalnego na tle szeregu innych jednostek edukacyjnych zaliczyć należy między innymi zachodzące tam procesy. Standardowa szkoła ma rozwijać wiedzę, ale też wychowywać. W przypadku szkoły specjalnej z kolei, dodatkowo mowa także o rehabilitacji, w tym rewalidacji oraz resocjalizacji. W przypadku wielu uczniów akurat te dwa z wyżej wymienionych czynników okazują się dużo bardziej istotne niż kształcenie w jego klasycznym rozumieniu.

Źródło: