ORZECZENIA

Wedle rozporządzenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 9 sierpnia 2017 roku oraz nowo obowiązującej reformy edukacji w naszym kraju, istnieją określone wymogi sprawowania, organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i osób starszych- młodzieży, a także dorosłych, u których stwierdzona została jakaś niepełnosprawność czy też rozmaite przejawy http://www.grupa-profit.pl/ upośledzenia. Rozporządzeniem zostali także objęci ci, których cechuje swego rodzaju niedostosowanie społeczne oraz grupa dzieci i nastolatków jakie są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Dodatkowo w zakresie kształcenia specjalnego w ostatnim czasie wydane zostało rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez specjalistyczne zespoły do tego celu powołane, które funkcjonują w poradniach i placówkach psychologiczno-pedagogicznych. Taki dokument wydany został również przez Ministra Edukacji Narodowej i miało to miejsce w dniu 7 września 2017 roku. Na tej podstawie stwierdzono, że orzeczenie o konieczności poddania ucznia kształceniu specjalnemu wydaje się względem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, na co kwalifikują się osoby niesłyszące, słabo słyszące, słabowidzące i zupełnie niewidome, z niepełnosprawnością ruchową, a więc z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną - w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osób niedostosowanych społecznie w różnym wieku oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Źródło: